domingo, 26 de julio de 2020

Carta de una mare, chapurriau

Carta de una mare, en chapurriau

Carta de una mare.


Mol volgut fillet:

Te envío estes línies pera que sápigues que te escric. Aixina que si ressibixes esta carta es perque te ha arribat. Si no te arribe, avísam y te la torno a enviá. L´atre día ton pare va lligí que segons les encuestes, com les de Ignacio Sorolla Amela (Vidal), la majoría de los acsidéns passen a un kilómetro de casa, aixina que mos ham mogut mes lluñ. La casa es pressiosa, hasta té una llavadora o rentadora, pero no estic segura si funsione o no. Ahí vach embutí la roba, vach estirá de la cadena y no hay tornat a vore la roba desde entonses; pero bueno, mes se va pédre a Cuba...
Lo orache aquí no es tan roín. La semana passada sol va plloure 2 vegáes, 
la primera vegada va durá tres díes, y la segona cuatre.
Respecte a la jaqueta que volíes: ton tío Pepe va di que si la enviáem en los botons posats, pesaríe massa y los ports seríen mol cars, aixines que li vam traure los botóns y los vam ficá a la zaguera burchaca a la zurda.
Lo meche va víndre a casa pera vore si estáem be. Me va ficá un tubet de vidre a la boca. Me va di que no la obriguera durán deu minuts. Ton pare li va oferí tots los dinés que vullguere per aquell tubet.
Parlán de ton pare, quín orgull mes gran! Te conto, té una nova faena en circa singséntes persones als seus peus: Lo han enchufat de chardiné al sementeri del lloc. Tan germana Pilareta, la que se va casá en lo seu home, ha de tíndre un fillet o filleta. Si ix una chiqueta, li ficará com yo; mo se fará mol raro cridá a la neta 'Mama'. Ton pare li va preguntá a tan germana si estabe segura de que ere de ella, y li va di que casi segú que sí.
Per sert, ton cusí Paco tamé se va casá, y resulte que li rese totes les nits a la dona, perque encara es virgen.
Al que no ham tornat a vore es al tío Venancio, lo que se va morí l´añ passat.
Ton chermá Juancho mos va tancá a dins del coche en les claus a dins. Va tíndre que aná hasta casa a buscá lo duplicat pera pugué tráuremos a tots de dins del auto. Tots te añorem mol, pero mol mes desde que ten vas aná. Tens que escríuremos y contámos cóm te va en la nova novia extranjera, no saps lo conténs que mos vam ficá cuan mos vas di que estabes al llit en Hepatitis.
¿Es griega, verdat? Com no mos u vas aclarí...

Bueno, fillet, no te fico la direcsió al remite, perque no la sé. Resulte que la radera familia que va viure aquí se va emportá los números pa no tíndre que cambiá lo domissili.

Ta mare que te vol.
Tomasa.
P.D. Te volía enviá 100 euros, pero ya hay tancat lo sobre.